1 marca 2017 w naszej szkole obchodzi? b?dziemy Narodowy Dzie? Pami?ci ?o?nierzy Wykl?tych. W programie obchodw m.in. konkurs recytatorski "W ho?dzie ?o?nierzom Wykl?tym".
Poni?ej program obchodw tej uroczysto?ci.

 

 

zolnierz

 

 

1 wrze?nia 2016 roku nasze gimnazjum przyst?pi?o do pilota?owego wdra?ania programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szko?ach pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministra Cyfryzacji i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy?szego.

Celem pilota?u jest testowanie dost?pnych rozwi?za?, wprowadzaj?cych nauczanie programowania do edukacji formalnej, rekomendowanie do powszechnego wdro?enia najskuteczniejszych metod i technik kszta?cenia, sprawdzenie w praktyce szkolnej wprowadzania programowania do szk? w formie innowacji pedagogicznej.

Szko?a realizuje dwie innowacje: Zosta? mistrzem programowania i Robotyka to jest to!

 

 

pilota

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

 

Zaproszenie

na konferencj? Programowa? ka?dy mo?e,
ktra odb?dzie si? dnia 5. pa?dziernika 2016 r.

w godzinach 9.00-14.00
w Gimnazjum Samorz?dowym
im. Polskich Noblistw w Mi?dzyborzu.

 

 

 

 

 

 

Du?y sukces osi?gn??a Jagoda Marczak uczennica klasy III Gimnazjum w Mi?dzyborzu. Po wywalczeniu we Wroc?awiu IV miejsca w rzucie oszczepem w Mistrzostwach Wojewdztwa Dolno?l?skiego szk? gimnazjalnych przyszed? czas na zawody w kategorii m?odzika. W dniu 11.06 w Ole?nicy odby?y si? Mistrzostwa Wojewdztwa. Na tych zawodach Jagoda rzuci?a 32,37m co da?o jej II miejsce. Dzi?ki temu wynikowi zosta?a powo?ana do kadry wojewdztwa dolno?l?skiego. W dniu 03.09, wsplnie z innymi reprezentantami, wyjecha?a na mi?dzynarodowy mecz do niemieckiego miasta Zittau. W rzucie oszczepem zaj??a IV miejsce z wynikiem 34,88m. Wynik ten by? 16 wynikiem na listach oglnopolskich w jej kategorii wiekowej. W dniu 10.09 pojecha?a na mi?dzywojewdzkie mistrzostwa lekkoatletyczne do Wroc?awia. W bardzo dramatycznym konkursie rzutu oszczepem zaj??a II miejsce z wynikiem 38,06m. Wynikiem tym poprawi?a swoj? lokat? na listach oglnopolskich i w obecnej chwili zajmuje miejsce 6. Jednak najwi?kszym sukcesem jest to, ?e dzi?ki temu wynikowi b?dzie mia?a mo?liwo?? walki o mistrzostwo Polski w zawodach, ktre zostan? rozegrane w S?ubicach w dniu 25.09. ?yczmy jej poprawienia swojego najlepszego wyniku i zaj?cia jak najlepszej pozycji na tych zawodach.

Nauczyciele wychowania fizycznego

Grzegorz Pliszek, W?odzimierz Siedlecki


img 0097

 

ORGANIZACJA DNIA 1 WRZE?NIA 2016 r.

 

Organizacja dnia 1wrze?nia 2016r. przedstawia si? nast?puj?co:

8.00 wychowawcy z uczniami wychodz? do ko?cio?a na msz? ?w. (pierwszy sztandar, za sztandarem pozosta?e klasy z wychowawcami)

8.10 Msza ?w.

Po mszy w ko?ciele odb?dzie si? ?lubowanie uczniw klas I na sztandar, nast?pnie przemowa dyrektora szko?y

Ok. 9.15 - powrt do szko?y, spotkania uczniw z wychowawcami w klasach, zapoznanie z planem zaj??

Od godz. 10.00 - odjazdy autobusw wg harmonogramu

 

Odjazdy autobusw GIMNAZJUM

 

Klonw-Kamie?- B?kw - Krlewska Wola- Bukowina Syc. W?gowa

10.00

Ose-Oska Pi?a-Dzies?awice

10.00

Niwki Kraszowskie- Niwki Ksi???ce- Zmy?lona- D?browa Ha?drychowice- Ligota Ryb.- Kraszw

10.00

Granw- K?ty

10.00

 

Wyjazd wakacyjny do Srebrnej Gry w dniach 6 8.07.2016

- wyjazd 06.07. godzina 7.00 z parkingu szkolnego

- pierwszy posi?ek kolacja, nale?y zaopatrzy? si? w suchy prowiant do tego czasu

- za zakupy po stronie Czeskiej mo?na p?aci? w z?otwkach, zabra? legitymacje szkolne

- strj wygodny odpowiedni przy aktywnym sp?dzaniu wolnego czasu. Kontrolowa? prognoz? pogody.

-program wyjazdu zgodny z wcze?niejszymi ustaleniami

Pytania dotycz?ce wyjazdu mo?na kierowa? do pana Grzegorza Pliszka pod numer telefonu 512293266 do dnia 26.06 oraz od dnia 04.07.

 

Dnia 16 czerwca uczennica naszej szko?y Laura Galeano z klasy 3c jako jedyna z ca?ego gimnazjum zaproszona zosta?a na gal? laureatw organizowan? przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Ole?nicy, gdzie wraz ze swoj? opiekunk? p. Karolin? Skoczylas odebra?a dyplom i nagrod? jako laureatka IX Dolno?l?skiego Konkursu J?zyka Niemieckiego w ramach konkursu zDolny ?l?zak Gimnazjalista. W styczniu Laura zosta?a rwnie? finalistk? tego konkursu. Nagrod? wr?cza?a Ma?gorzata Iwa?ska Naczelnik Wydzia?u O?wiaty, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Ole?nicy. Gratuluj?!

Karolina Skoczylas

 

pcik